3BB

3BB WiFi มีจุดให้บริการกว่า 80,000 จุด

3BB WiFi

ออนไลน์ได้ทุกที่ แม้อยู่นอกบ้านด้วย 3BB WiFi ที่มีจุดให้บริการกว่า 80,000 จุดทั่วประเทศ
เลือกแลกรับได้เลยทั้ง 3BB WiFi 1วัน, 3BB WiFi 7วัน, 3BB WiFi 14วัน และ 3BB WiFi 1เดือน

เงื่อนไข

- แพ็กเกจ 3BB WiFi เริ่มนับอายุการใช้งานจากวันและเวลาที่ใช้พอยต์แลก
- สามารถใช้งานที่จุดให้บริการของ 3BB WiFi กว่า 80,000 จุดทั่วประเทศ
- เมื่อแลกพอยต์เป็น 3BB WiFi Account แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือรับพอยต์คืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
- กรณีที่ลืมรายละเอียด Account สามารถตรวจสอบได้จากเมนูประวัติการรับสิทธิ์ (History)
- จำนวนพอยต์ที่แลกกำหนดไว้สำหรับเดือน ต.ค. 63 เท่านั้น

ตรวจสอบพอยต์
© All Rights Reserved by 3BB.