3BB

3BB แจกโชคใหญ่ปลายปี 10 พอยต์ ลุ้นรับรถทุกเดือน

3BB แจกโชคใหญ่ปลายปี

3BB แจกโชคใหญ่ปลายปี 10 พอยต์ ลุ้นรับรถทุกเดือน

เงื่อนไข

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ยังใช้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่ในสถานะปกติ ไม่มียอดหนี้ค้างชำระหรือระงับบริการ รวมถึงต้องติดตั้งใช้งาน 3BB Member Application จนถึงวันที่รับรางวัล
2. ทุกยอดการชำระค่าบริการของบริษัทฯ 25 บาท จะได้รับ 1 พอยต์ เมื่อสะสมครบ 10 พอยต์ สามารถแลกรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลผ่าน 3BB Member Application เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถใช้พอยต์แลกรับสิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวน สูงสุดตามจำนวนพอยต์ที่ลูกค้ามีในระบบ เมื่อทำรายการแลกพอยต์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
3. ระยะเวลาจัดกิจกรรม 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยมีกำหนดจับรางวัล 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 24.00 น. จับรางวัลวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.
ครั้งที่ 2 เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 24.00 น. จับรางวัลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น.
ครั้งที่ 3 เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. จับรางวัลวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.
ครั้งที่ 4 เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. จับรางวัลวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.
4. ของรางวัลแต่ละเดือนประกอบด้วย
ครั้งที่ 1 รางวัลที่ 1 Toyota Vios รุ่น 1.5Mid จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 674,000 บาท รวม 674,000 บาท รางวัลที่ 2 New Scoopy i Urban Team จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 47,900 บาท รวม 143,700 บาท รางวัลที่ 3 Garmin Forerunner 945 จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 22,737.5 บาท รวม 113,687.5 บาท รางวัลที่ 4 iPhone SE 64GB จำนวน 7 รางวัลๆ ละ 14,284.5 บาท รวม 99,991.5 บาท รางวัลที่ 5 Samsung หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Robot จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 9,191.30 บาท รวม 91,913 บาท รางวัลที่ 6 TP-LINK Deco M4 AC1200 จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 3,900 บาท รวม 19,500 บาท รางวัลที่ 7 TP-Link Archer AX10 จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 1,850 บาท รวม 37,000 บาท รางวัลที่ 8 CCTV IP Camera จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 1,177 บาท รวม 23,540 บาท
ครั้งที่ 2 รางวัลที่ 1 Toyota Vios รุ่น 1.5Mid จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 674,000 บาท รวม 674,000 บาท รางวัลที่ 2 New Scoopy i Urban Team จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 47,900 บาท รวม 143,700 บาท รางวัลที่ 3 Garmin Forerunner 945 จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 22,737.5 บาท รวม 113,687.5 บาท รางวัลที่ 4 iPhone SE 64GB จำนวน 7 รางวัลๆ ละ 14,284.5 บาท รวม 99,991.5 บาท รางวัลที่ 5 Samsung หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Robot จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 9,191.30 บาท รวม 91,913 บาท รางวัลที่ 6 TP-LINK Deco M4 AC1200 จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 3,900 บาท รวม 19,500 บาท รางวัลที่ 7 TP-Link Archer AX10 จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 1,850 บาท รวม 37,000 บาท รางวัลที่ 8 CCTV IP Camera จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 1,177 บาท รวม 23,540 บาท
ครั้งที่ 3 รางวัลที่ 1 Toyota Vios รุ่น 1.5Mid จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 674,000 บาท รวม 674,000 บาท รางวัลที่ 2 New Scoopy i Urban Team จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 47,900 บาท รวม 143,700 บาท รางวัลที่ 3 Garmin Forerunner 945 จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 22,737.5 บาท รวม 113,687.5 บาท รางวัลที่ 4 iPhone SE 64GB จำนวน 7 รางวัลๆ ละ 14,284.5 บาท รวม 99,991.5 บาท รางวัลที่ 5 Samsung หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Robot จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 9,191.30 บาท รวม 91,913 บาท รางวัลที่ 6 TP-LINK Deco M4 AC1200 จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 3,900 บาท รวม 19,500 บาท รางวัลที่ 7 TP-Link Archer AX10 จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 1,850 บาท รวม 37,000 บาท รางวัลที่ 8 CCTV IP Camera จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 1,177 บาท รวม 23,540 บาท
ครั้งที่ 4 รางวัลที่ 1 Toyota Vios รุ่น 1.5Mid จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 674,000 บาท รวม 674,000 บาท รางวัลที่ 2 New Scoopy i Urban Team จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 47,900 บาท รวม 143,700 บาท รางวัลที่ 3 Garmin Forerunner 945 จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 22,737.5 บาท รวม 113,687.5 บาท รางวัลที่ 4 iPhone SE 64GB จำนวน 7 รางวัลๆ ละ 14,284.5 บาท รวม 99,991.5 บาท รางวัลที่ 5 Samsung หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Robot จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 9,191.30 บาท รวม 91,913 บาท รางวัลที่ 6 TP-LINK Deco M4 AC1200 จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 3,900 บาท รวม 19,500 บาท รางวัลที่ 7 TP-Link Archer AX10 จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 1,850 บาท รวม 37,000 บาท รางวัลที่ 8 CCTV IP Camera จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 1,177 บาท รวม 23,540 บาท รวมของรางวัลตลอด 4 เดือน จำนวน 284 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,813,328.00 (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
5. จับรางวัลโดย บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยชิ้นส่วนที่ทำการจับรางวัลไปแล้วในแต่ละครั้งจะไม่ถูกนำมาจับรางวัลอีกในครั้งต่อๆ ไป
6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 9 ตุลาคม 2563, 13 พฤศจิกายน 2563, 16 ธันวาคม 2563, 15 มกราคม 2564
7. กรณีลูกค้าได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวตลอดระยะเวลาโครงการ หากปรากฏว่ามีชื่อผู้โชคดีซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
8. ผู้โชคดีจะต้องรับของรางวัลตามที่กำหนดไว้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ และของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้
9. หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ลูกค้าผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทำการยืนยันการรับรางวัล และลูกค้าผู้โชคดีจะต้องยืนยันการรับรางวัลให้กับบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้ง ภายใน 7 วันหลังจากได้รับการติดต่อ หากบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าผู้โชคดีได้หรือลูกค้าผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าลูกค้าผู้โชคดี สละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัลใดๆ ทั้งสิ้นและให้ถือเป็นสิทธิ์ขาดที่บริษัทจะดำเนินการอย่างใดก็ได้กับของรางวัลดังกล่าว
10. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ประสงค์จะรับรางวัลหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
11. สำหรับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลและหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544
12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดจะต้องติดต่อรับของรางวัล ที่ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด ตึกจัสมินฯ ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันเวลาทำการ ระหว่าง 09:30 น.- 15:30 น. ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลำดับสำรองตามลำดับต่อไป
13. บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดหาของรางวัล เพื่อรายการชิงโชคนี้เท่านั้น โดยบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิตและ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ การให้บริการ เงื่อนไข ข้อจำกัด ในการใช้ของรางวัลที่ระบุไว้แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในเงื่อนไข ข้อจำกัด ในการใช้ของรางวัล
14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการแผนการใดๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้น ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ์ หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้น
16. โปรโมชันนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้นและพนักงานในเครือกลุ่ม บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถร่วมรายการได้
17. รายละเอียดโครงการ/ของรางวัล และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข รายละเอียดใดๆ ของโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
18. รายละเอียดเพิ่มเติม www.3bbprivilege.com/luckydraw
19. ใบอนุญาตจับรางวัลเลขที่ 255/2563, 256/2563, 257/2563 และ 258/2563

ตรวจสอบพอยต์
© All Rights Reserved by 3BB.